• Lorem ipsum

Fleurtje BelleFleur doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. Er wordt zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens omgegaan en uiteraard worden de gegevens zo goed mogelijk beveiligd. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

In deze privacyverklaring lees je welke gegevens Fleurtje BelleFleur verzamelt en hoe deze gegevens worden gebruikt. Het gaat hierbij om de gegevens die worden verzameld via de website, sociale media en emailverkeer.

Fleurtje BelleFleur, gevestigd aan de Oudegracht 312, 3511 PK te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor meer informatie over de privacyverklaring kun je terecht bij Fleur Mank via [email protected].

Persoonsgegevens die Fleurtje BelleFleur verwerkt

Fleurtje BelleFleur verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Fleurtje BelleFleur kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Fleurtje BelleFleur raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat er door Fleurtje BelleFleur zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via [email protected], dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt door Fleurtje BelleFleur

Fleurtje BelleFleur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (grondslag: overeenkomst)
 • Verzenden van de nieuwsbrief van Fleurtje BelleFleur (grondslag: toestemming)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: overeenkomst)
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (grondslag: toestemming)
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (grondslag: overeenkomst)
 • Fleurtje BelleFleur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (grondslag: wettelijke verplichting)
 • Fleurtje BelleFleur analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (grondslag: toestemming)
 • Fleurtje BelleFleur kan direct marketingactiviteiten ondernemen richting klanten die gebruik hebben gemaakt van de producten of diensten van Fleurtje BelleFleur (grondslag: gerechtvaardigd belang)

Of je verplicht bent je persoonsgegevens met Fleurtje BelleFleur te delen

Het verstrekken van je persoonsgegevens aan Fleurtje BelleFleur is geen wettelijke verplichting. Wel is het verstrekken van je persoonsgegevens noodzakelijk om de overeenkomst goed te kunnen nakomen. Hierdoor kan Fleurtje BelleFleur ervoor kiezen om geen overeenkomst met je aan te gaan als je niet bereid bent de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fleurtje BelleFleur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fleurtje BelleFleur) tussen zit. 

Hoe lang Fleurtje BelleFleur persoonsgegevens bewaart

Fleurtje BelleFleur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia, bedrijfsgegevens en bestelgegevens: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn voor de boekhouding) 
 • E-mailadres: zo lang je de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fleurtje BelleFleur verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook is Fleurtje BelleFleur niet voornemens jouw persoonsgegevens door te geven aan een derde land of internationale organisatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fleurtje BelleFleur gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fleurtje BelleFleur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien de gegevensverwerking op basis van toestemming is verricht, dan doet het intrekken van deze toestemming geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan.

Indien je één of meerdere van je bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, dan kun je bij Fleurtje BelleFleur een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen via [email protected]. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Fleurtje BelleFleur zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Fleurtje BelleFleur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je niet tevreden bent met hoe Fleurtje BelleFleur met jouw persoonsgegevens omgaat. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fleurtje BelleFleur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]